Eternity

brandenburg, ori s. 10.01.2014 kasv. Veera R. VRL-10735 om. Ricky VRL-10328 i. Apocalypse e. Narcolepsy 1. 11.03.2014 kutsu KERJ CIC4 2/30 2. 13.03.2014 kutsu KERJ CIC4 1/40 3. 14.03.2014 kutsu KERJ CIC4 1/30 4. 15.03.2014 kutsu KERJ CIC4 1/30 5. 16.03.2014 kutsu KERJ CIC4 1/30 6. 17.03.2014 kutsu KERJ CIC4 2/30 7. 17.03.2014 kutsu KERJ CIC4 4/30 8. 19.03.2014 kutsu KERJ CIC4 4/30 9. 19.03.2014 kutsu KERJ CIC4 3/30 10. 19.03.2014 kutsu KERJ CIC4 5/30 11. 03.04.2014 kutsu KERJ CIC4 1/50 12. 21.04.2014 kutsu KERJ CIC4 1/40 13. 24.04.2014 kutsu KERJ CIC4 1/40 14. 27.04.2014 kutsu KERJ CIC4 5/40 15. 27.04.2014 kutsu KERJ CIC4 3/40 16. 29.05.2014 kutsu KERJ CIC4 6/40 17. 01.06.2014 kutsu KERJ CIC4 4/40 18. 29.06.2014 kutsu KERJ CIC4 4/30 19. 06.07.2014 kutsu KERJ CIC4 3/40 20. 11.07.2014 kutsu KERJ CIC4 3/40 21. 02.09.2014 kutsu KERJ CIC4 2/23